معرفی ارکان هیئت نظارت

 تصویر

 مشخصات

 اطلاعات تماس

 نام و نام خانوادگی :

محمدرضا مروارید

سمت :

رئیس هیئت نظارت بر سمن های مردم نهاد

تحصیلات :

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس/داخلی :

3-3337001/1012

شماره مستقیم :

-

 

 

 

 

 

 

   

 

 

نام و نام خانوادگی :

علی مهر علی زاده

سمت :

دبیر هیئت نظارت بر سمن های مردم نهاد

تحصیلات :

کارشناسی ارشد علوم سیاسی 

 

شماره تماس/داخلی :

3-3337001/1590

شماره مستقیم :

3335300

شماره همراه :

09183452763

نام و نام خانوادگی :

سلوه ابوقداره نسب

سمت :

کارشناس سمن های مردم نهاد

تحصیلات :

کارشناسی ارشد علوم سیاسی  

 شماره تماس/داخلی :

3-3337001/1276

 

 

نام و نام خانوادگی :

 

سمت :

نماینده سمن های مردم نهاد 

تحصیلات :

 

شماره تماس/داخلی :

 

شماره مستقیم :

 

شماره همراه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نام و نام خانوادگی  :

سمت :

نماینده ی شورای شهر

تحصیلات :

شماره تماس/داخلی :

شماره مستقیم :

شماره همراه :